• Konsultacje społeczne

    Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta do wypełniania krótkiej ankiety konsultacyjnej, która ma na celu poznanie opinii nt. posiadanych zasobów i produktów miasta. Chcemy też dowiedzieć się, które czynniki rozwoju są Waszym zdaniem najistotniejsze. Konsultacje będą trwały do 18 czerwca. Zestaw propozycji zawarty w formularzu ankiety został opracowany podczas warsztatów, w których wzięli udział przedstawiciele sektora społecznego, lokalni przedsiębiorcy, uczniowie szkół średnich i studenci, a także pracownicy naukowi. POBIERZ ANKIETĘ W celu lepszego wprowadzenia do przedmiotu ankiety wyjaśniamy, czym są: zasoby – mogą mieć charakter materialny i niematerialny. Mogą to być zasoby środowiska naturalnego, istniejąca infrastruktura, funkcjonujące instytucje, ludzie żyjący w mieście obecnie i w przeszłości, szczególne umiejętności mieszkańców, wydarzenia historyczne, dziedzictwo…

  • Młodzież o Tomaszowie

    Za nami kolejne warsztaty. Tym razem na temat miasta wypowiadali się młodzi mieszkańcy – studenci i licealiści. To trzecie tego typu spotkanie, podczas którego dokonywano podsumowania procesu diagnozy sytuacji społecznoekonomicznej miasta. Rezultatem tych warsztatów jest identyfikacja kluczowych wyzwań stojących przed miastem, a także zdefiniowanie obszarów kluczowej interwencji, które z kolei będą punktem wyjścia do definiowania programu rozwoju miasta w szczególności w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i instytucjonalnych. Mimo młodego wieku, uczestnicy spotkania wykazali się bardzo bogatą wiedzą o mieście. Dziękujemy za tak liczne wskazówki, w którym kierunku miasto powinno się rozwijać. Kolejnym etapem prac projektowych będzie przeprowadzenie ankiety wśród wszystkich mieszkańców Tomaszowa. Na podstawie wyników dowiemy się, które czynniki rozwoju…

  • Rozwój Lokalny Tomaszowa Mazowieckiego

    Tomaszów Mazowiecki uczestniczy w II etapie konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Program jest adresowany do małych i średnich miast i ma stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak m.in. wdrażanie standardów dostępności, czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, poprawa czystości powietrza.Najbliższe miesiące to czas intensywnej pracy nad przygotowaniem wartościowej Kompletnej Propozycji Projektu w szczególności Planu Rozwoju Lokalnego i komplementarnego z nim Planu Rozwoju Instytucjonalnego.W projekcie miasto musi odnieść się m.in. do wymiaru gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Nad procesem realizacji projektu czuwa Zespół, ale do współtworzenia ścieżki rozwoju naszego miasta zapraszamy wszystkich mieszkańców.…