zdjęcie z posiedzenia Rady Rozwoju

Rozwój Lokalny – podsumowanie konsultacji

Do 4 września 2020 r. mieszkańcy miasta, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz lokalni przedsiębiorcy mieli możliwość zgłaszania propozycji pomysłów/przedsięwzięć do dokumentów strategicznych w ramach programu Rozwój Lokalny.

Projekty mogły mieć charakter inwestycyjny i tzw. miękki oraz miały odpowiadać na potrzeby wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej, podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców naszego miasta.

Łącznie wpłynęło 29 kart pomysłów, w tym 9 od mieszkańców, 3 od organizacji pozarządowych oraz 17 od instytucji publicznych. W ramach konsultacji wpłynął również 1 formularz zawierający spostrzeżenia odnoszące się do propozycji działań w ujęciu ogólnym. Z uwagi na cenne wskazówki i zbieżność podejścia do rozwoju miasta, większość spostrzeżeń znajdzie odniesienie w dokumentach projektowych.

Nad oceną propozycji przedsięwzięć pochyliła się Rada Rozwoju, tj. przedstawiciele sektora prywatnego, pozarządowego i rady miejskiej. Na posiedzeniach, które odbyły się 9 i 11 września 2020 r. w Urzędzie Miasta, Rada Rozwoju wnikliwie zapoznała się z projektami oraz dokonała oceny z wykorzystaniem formularza karty oceny indywidualnie dla każdego pomysłu. Zebrane karty będą stanowiły podstawę do dalszej pracy nad stworzeniem listy przedsięwzięć, odpowiadających na zdiagnozowane problemy naszej społeczności.

Łącznie wpłynęło 29 kart pomysłów, w tym 9 od mieszkańców, 3 od organizacji pozarządowych oraz 17 od instytucji publicznych. W ramach konsultacji wpłynął również 1 formularz zawierający spostrzeżenia odnoszące się do propozycji działań w ujęciu ogólnym. Z uwagi na cenne wskazówki i zbieżność podejścia do rozwoju miasta, większość spostrzeżeń znajdzie odniesienie w dokumentach projektowych.

Nad oceną propozycji przedsięwzięć pochyliła się Rada Rozwoju, tj. przedstawiciele sektora prywatnego, pozarządowego i rady miejskiej. Na posiedzeniach, które odbyły się 9 i 11 września 2020 r. w Urzędzie Miasta, Rada Rozwoju wnikliwie zapoznała się z projektami oraz dokonała oceny z wykorzystaniem formularza karty oceny indywidualnie dla każdego pomysłu. Zebrane karty będą stanowiły podstawę do dalszej pracy nad stworzeniem listy przedsięwzięć, odpowiadających na zdiagnozowane problemy naszej społeczności.

Czego dotyczyły projekty?

W wymiarze społecznym zwracano szczególną uwagę na konieczność wsparcia seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Podkreślano też potrzebę tworzenia nowej przestrzeni aktywności. W wymiarze środowiskowym odnoszono się do potrzeby wzmocnienia sfery edukacji ekologicznej, rewitalizacji terenów zielonych w centrum miasta oraz wprowadzania transportu nisko- lub zeroemisyjnego na obsługę komunalną miasta, a także rozbudowy sieci ścieżek rowerowych. Ze zgłoszonych propozycji wynika, że istnieje potrzeba budowy sieci komunikacji pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi, a do tego niezbędne są odpowiednie narzędzia nowoczesnej technologii. W odniesieniu do aspektu instytucjonalnego ważne jest, aby skupić się na wprowadzeniu e-usług oraz dostosować Urząd Miasta do obsługi osób z trudnościami w poruszaniu się. Konieczność wprowadzenia zmian zauważa się także w wymiarze kulturowym – wskazywano na poprawę jakości usług kulturalnych w mieście.