Konsultacje społeczne

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta do wypełniania krótkiej ankiety konsultacyjnej, która ma na celu poznanie opinii nt. posiadanych zasobów i produktów miasta. Chcemy też dowiedzieć się, które czynniki rozwoju są Waszym zdaniem najistotniejsze. Konsultacje będą trwały do 18 czerwca.
Zestaw propozycji zawarty w formularzu ankiety został opracowany podczas warsztatów, w których wzięli udział przedstawiciele sektora społecznego, lokalni przedsiębiorcy, uczniowie szkół średnich i studenci, a także pracownicy naukowi.

POBIERZ ANKIETĘ

W celu lepszego wprowadzenia do przedmiotu ankiety wyjaśniamy, czym są:

  • zasoby – mogą mieć charakter materialny i niematerialny. Mogą to być zasoby środowiska naturalnego, istniejąca infrastruktura, funkcjonujące instytucje, ludzie żyjący w mieście obecnie i w przeszłości, szczególne umiejętności mieszkańców, wydarzenia historyczne, dziedzictwo kulturowe itp.;
  • produkty – usługi i produkty powstałe na bazie z posiadanych zasobów lokalnych, które przynoszą korzyści dla całego samorządu (mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji) i na których można zarobić. Produkty decydują i wpływają na konkurencyjność gminy i mogą stanowić o jej znaczącej pozycji względem innych jednostek; myśląc o produktach proszę pamiętać, że to nie tylko coś co już istnieje, ale także to co może powstać;
  • czynniki rozwoju – mogą pozytywnie (jako silne strony) lub negatywnie (w postaci barier) wpływać na potencjał rozwoju miasta; kluczowe dla rozwoju miasta czynniki odzwierciedlają specyfikę miejsca, w którym żyjemy; Identyfikacja kluczowych czynników rozwoju miasta oparta jest na profilu miasta i uwzględnia czynniki które najsilniej oddziaływają na możliwość rozwoju łańcuchów produktów lokalnych, wartości dodanej, zatrzymania czy pozyskania nowych mieszkańców i użytkowników zewnętrznych miasta.

Wyniki ankiet zostaną wykorzystane do opracowania Programu Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalnego.

Drodzy Mieszkańcy, Wasz udział w tym procesie jest bardzo ważny. Wspólnie powalczmy o środki na rzecz rozwoju naszego miasta.

Link do ankiety:  http://www.badania-ipc.pl/poll/index.php/898634/lang-pl

--